انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :·         ارزیابی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی از لحاظ متدولوژی، آمار و عنوان پژوهشی                                                                      

·          رفع ایرادات متدولوژیک براساس ارزیابی ارائه شده

·         نگارش مقاله علمی و ارائه مشاوره در جهت نگارش

·          ارسال مقالات علمی جهت چاپ در نشریات داخلی و خارجی نمایه شده